Tlodi, nawr a ddoe

June 17, 2022 0 Comments

Beth yw tlodi?  Am flynyddoedd bellach fe’i diffinnir yn y wlad hon fel ‘tlodi cymharol’.  Hynny yw, dych chi’n dlawd os ydych chi’n derbyn incwm sy’n 60% yn is nag incwm cyfartal pobl eich cymuned.  Dyw hi ddim yn syndod clywed fod tlodi o’r math hwn yn cynyddu ers blynyddoedd, wrth i anghyfartaledd godi, a mwy a mwy o bobl, gan gynnwys pobl sy’n gweithio llawn amser, yn colli arian sylweddol mewn cymhariaeth â phobl eraill.

Ond beth am yr hen syniad o dlodi – tlodi absoliwt, neu yn hytrach amddifadrwydd (‘destitution’ yn Saesneg)?  Mae’n dod yn glir erbyn hyn bod nifer cynyddol o bobl y wlad, gan fod prisiau bywyd, ynni a bron popeth arall  yn cynyddu’n aruthrol ac yn sydyn, yn wynebu sefyllfa lle dyn nhw ddim yn gallu fforddio byw.  Maen nhw’n gorfod dewis p’un ai i fwydo eu teulu neu gadw’r tŷ’n gynnes.  Mae llwyddo i wneud y ddau’n amhosibl.

Richard Thomas, ‘Ap Vychan’

Yn amlwg dyw atgyfodiad tlodi eithafol ddim yn poeni’r rhai sydd mewn grym.  Wedi’r cyfan, nhw – pobl fel Iain Duncan Smith – oedd yn gyfrifol am ddylunio system newydd o gymorth cymdeithasol sy’n rhannol gyfrifol am y broblem.  Y rhai eraill sy’n poeni’n arw am dlodi yn ofni ein bod yn prysur ddychwelyd i oes y Frenhines Fictoria o ran maint amddifadrwydd yn y wlad, ac agweddau swyddogol difater tuag ato.

Yng Nghymru does dim prinder tystiolaeth am effeithiau tlodi enbyd ar bobl gyffredin yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Ond prin fod hanes mwy ysgytwol na hunangofiant Richard Thomas (Ap Vychan), a gyhoeddwyd tua 1882 fel rhan o Cofiant a thraethodau diwinyddol y Parch R. Thomas, Ap Vychan, y Bala.  Ysgrifenna Ap Vychan mewn dull plaen, diaddurn, heb ronyn o hunandosturi.  Teitl ei gofiant yw ‘Cofnodion byrion am rai o’r amgylchiadau yn hanes fy mywyd sydd yn fwy adnabyddus i fy hunan nag ydynt i bobl eraill’.  Yn oedolyn daeth Thomas i fod yn bregethwr parchus adnabyddus trwy Gymru – mae O.M. Edwards yn ei gynnwys yn ei lyfr dylanwadol Cartrefi Cymru – ond ychydig o bobl fyddai wedi gwybod am gyni eithafol ei fywyd yn blentyn.

Afon Lliw

Ganed Richard Thomas yn 1809 ym Mhennantlliw-bach, ger Llanuwchllyn.  Ei rieni oedd Mary Roberts a David Thomas.  Tyddynnwr a labrwr oedd ei dad.  Cofiodd am ei fam fel ‘dynes gref, iachus, galonnog, siriol dros ben, weithgar, a gofalus am ei theulu’.  Roedd deg o blant yn y teulu.  Tŷ Coch oedd enw eu cartref, ‘y tŷ agosaf i’r mynydd, ac felly yr oedd ein chwareuon plentynnaidd yn gyffredin yn dal perthynas â phethau pob dydd amaethwyr a bugeiliaid’.

Wrth i’r teulu dyfu, daeth Tŷ Coch yn rhy fach, a chafodd tad Richard ganiatâd gan asiant ‘Syr Watkin’ i ailadeiladu adfail gerllaw o’r enw Tanycastell fel cartref newydd.  Aeth y rhieni i drafferthion ariannol: ‘dechreuodd y byd caled ac enbyd a ddilynodd ryfeloedd mawrion dechreuad y ganrif bresennol, wasgu yn drwm ar bob graddau, a darostyngwyd ninau, fel llaweroedd, i afaelion tlodi a chyfyngderau dirfawr.’  Swllt y dydd oedd unig incwm y teulu yn y gaeaf.

Dygwyddodd i ni gael ychydig o faip, a berwai ein mam y rhai hynny mewn dwfr, ac a’u rhoddai i ni i’w bwyta gyda y dwfr y berwasid hwynt ynddo, ac nid oedd ganddi ddim oedd well iddi ei hun, er fod un bychan yn sugno ei bron ar y pryd!  Yr wyf yn cofio ei bod yn wylo am ei bod yn gorfod rhoddi i ni ymborth mor wael.  Gwelais hi yn prynu rhuddion i’w wneud yn fara i ni.  Gwingem ein goreu rhag tlodi, ond y cwbl yn ofer.  Y prif beth a feddem i ymddibynnu arno oedd cyflog fy nhad; ond bob yn ychydig, dysgasom ni, y plant, wau hosanau i’w gwerthu, ac enillem drwy hyny ryw ychydig.  O’r diwedd, cymerwyd fy nhad a’m mam, a’r teulu oll, yn afiach gan glefyd trwm.  Buom felly yn hir iawn, a bu raid i ni gael cymorth plwyfol y pryd hwnnw.

Roedd bod ‘ar y plwyf’ yn fwy o gosb nag o gymorth, oherwydd gosodwyd rhyw fath o ‘prawf moddion’ llym ar y teulu:

Tanycastell

Yr oedd gan fy rhieni y pryd hwnnw wely plyf da; ond gan ein bod ar y pryd yn cael cymorth plwyfol, daeth Overseer y plwyf, a’i fab gydag ef, i’n tŷ ni, a thynasant y gwely odditan fy nhad, yr hwn oedd i olwg ddynol ar y pryd bron a marw, a’i synhwyrau yn dyrysu yn fawr, gan rym tanllyd y clefyd, a gwerthasant y gwely i ddyn o’r ardal oedd ar gychwyn i America, a gosodwyd fy nhad i orwedd ar wellt.  Yr oeddwn i yn dechreu gwellau y pryd hwnnw, ac yr wyf yn cofio gweled yr Overseer hwnw, gyda pherffaith ddideimladrwydd, yn myned â’r gwely ymaith.  Mae gan ei fab blant, a chan un o’r rhai hyny blant hefyd.  Na ddeued un o honynt byth i amgylchiadau mor gyfyng â’r rhai yr oeddym ni fel teulu tlawd ac afiach ynddynt y pryd hwnw; a phe deuent, na fydded iddynt gael ymddwyn tuag atynt mor galed a didosturi ag y cafodd fy rhieni ymddwyn tuag atynt yn yr amgylchiad dan sylw.

Gwellhaodd yr aelodau o’r teulu, ond parhaodd y cyni.  Doedd dim cwestiwn o’r plant yn mynd i ysgol.  Bu raid i Richard a’i chwaer Margaret wau hosanau, casglu brwyn, a chen (lichen) o gerrig ar y mynydd, i’w werthu ‘am geiniog a dimau y pwys’.  A mwy na hynny: rhaid iddynt gerdded yn bell er mwyn cardota a chodi arian:

Hen Gapel, ger Llanuwchllyn

Bu Margaret a minnau yn cardota drwy rannau uchaf Meirion.  Cysgem weithiau mewn tai, ac weithiau mewn ysguboriau, a dychrynwyd ni yn fawr unwaith mewn ysgubor lle y troisem i gysgu.  Rhyw sŵn sisial a’n dychrynodd ni.  Rhywrai tebyg i ninau oedd wedi troi i mewn, ond odid, am gysgod.  Codasom ni, pa fodd bynnag, ac aethom allan mor ddystaw ag y gallem, ac ymaith â ni, ac ni orphwysasom nes cyrhaedd ein cartref, er fod i ni filldiroedd lawer o ffordd, naw o leiaf.  Bu Evan, sydd yn awr yn Meifod, a minnau mor bell ag Aberystwyth ar daith gardotawl.  Yr oedd gennym Feibl bychan a llyfr hymnau i’w darllen, ac i ddysgu allan o honynt, yn ein hysgrepan.  Heblaw hyny, yr oedd gennym ledr, hoelion, mynawyd, edau grydd, a morthwyl bychan, tuag at drwsio ein clocs, ac edau a nodwydd tuag at drwsio ein dillad, pan fyddent mewn angen am hyny.  Nid oedd fy mrawd ar y pryd ond wedi gadael ei ddegfed flwydd, na minnau ond wedi gadael fy wythfed flwyddyn, ac yn gyrru ar fy nawfed.  Go ieuainc oeddym i fyned yn mhell oddicartref.

Yn raddol daeth tro ar fyd y bachgen.  Yn ddeng mlwydd oed cafodd swydd yn fugail ar fferm gyfagos.  Cafodd e hefyd beth addysg anffurfiol gan ei dad ac eraill, gan gynnwys Michael D. Jones, gweinidog yr Hen Gapel, a dysgodd elfennau barddoniaeth Gymraeg.  Yn 1826 daeth yn brentis i Simon Jones, gof o Lôn, Llanuwchllyn, diolch i grant a roddwyd iddo o gronfa Dr Daniel Williams, drwy law Michael D. Jones.  Gweithiai e wedyn yng Nghorwen, Tredegar a Dowlais, cyn penderfynu dod yn bregethwr.

Dyn ffodus, felly, oedd Richard Thomas, ac anarferol.  Lwcus i dderbyn addysg a gofal gan oedolion hael, a lwcus i allu goresgyn amgylchiadau cyfyng iawn yn blentyn, a ffeindio ei ffordd yn y byd, ar adeg pan nad oedd llawer o gymorth gan y gymdeithas i liniaru effeithiau tlodi llethol. 

O edrych yn ôl o safbwynt heddiw, bu’r ganrif rhwng tua 1870 a 1970 yn un hollol eithriadol yn ein hir hanes: yr unig gyfnod pan oedd cred gyffredinol ar led bod tlodi yn wir gyfrifoldeb i’r wladwriaeth ac i bawb yn y gymdeithas, yn hytrach nag anffawd bersonol neu gosb am ddiglemdod neu ddigwyddiad anweladwy.  Ers y 70au, yn raddol, rydym wedi dychwelyd i’r patrwm traddodiadol.  Mae llywodraethau, ac, i raddau helaeth, y gymdeithas, wedi colli’r rhagdybiaeth bod tlodi’n warthus mewn cymdeithas war a bod cyfrifoldeb gan bawb i’w leihau.

Bydd rhagor o blant tebyg i Richard Thomas yn y dyfodol, mae’n siŵr, a llawer llai lwcus nag e, fydd yn methu gwireddu eu potensial oherwydd diffyg adnoddau.

Leave a Reply